bondage fruit

bondage fruit

1994 cd japan isis-0111

 

  kido natsuki: guitar
  katsui yuji: vocals, violin
  ohtsubo hirohiko: bass
  takara kumiko: vibraphone, marimba, glockenspiel, percussion
  okabe youichi: percussion
  saga yuki: vocals
  aki: vocals
guests
  yen chang: vocals  6
  tokyo namie: vocals  4
  hirose junji: saxophone  9

all titles composed by kido natsuki

  1. holy roller
  2. arabia no nzou
  3. kodomo no torokko
  4. rigo
  5. octopus-command
  6. hikou suru ko
  7. kakuu no sakna
  8. kinzoku no taiji
  9. t-rex